شکل‌گیری کوه

شکل‌گیری کوه فرایندی زمین‌شناختی که زمینه تشکیل کوه‌ها به‌شمار می‌رود. این فرایندها با حرکات بزرگ‌مقیاس پوسته زمین (زمین‌ساخت صفحه‌ای) همراه و به آن مرتبط است. چین‌خوردگی، گسل‌خوردگی، فعالیت‌های آتشفشانی، دگرگونی شدن و توده‌های نفوذی همگی بخشی از فرایند کوه‌زایی تشکیل کوه‌ها به‌شمار می‌روند. دانش شناخت چشم‌اندازها و پدیده‌های مشخص از نظر نقش زمین‌ساخت در تشکیل و تکامل آن‌ها تکتونیک ژئومورفولوژی نام دارد و مطالعه زمین‌شناختی فرایندهای جوان‌تر و کنونی فعال نئوتکتونیک (نوزمین‌ساخت) نامیده می‌شود.

راندگی و حرکت گسل‌های معکوس از عوامل مهم فرایند شکل‌گیری کوه‌ها هستند.
تشکیل کوه بر روی یک چین رانده‌شده.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش