شیء غیرممکن

(تغییرمسیر از شیء غیر ممکن)

اشیائی که از نظر فیزیکی وجودشان غیرممکن است ولی در نگاه اول فقط عجیب به نظر می‌رسند. این اشیا در آثار موریس اشر بسیار به کار رفته‌است.

بر اثر خطای چشم در دنیای واقعی بعضی از این اشیا ممکن است دیده شوند.

نگارخانهویرایش

در زیر مثال‌هایی از اشیاء غیرممکن آمده‌است.

منابعویرایش