صداقتی (منسوب به صداقت) یک نام خانوادگی است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: