صفت (محاسبات)

در محاسبات، منظور از صفات (Attributes) مشخصه‌ها و تعین‌هایی است که به تعریف خواص[۱] اشیاء و المان‌ها می‌پردازد.

مثال‌هاویرایش

صفات اشیاء در هریک از موارد زیر کاربردهای اساسی و فراوانی پیدا می‌کند:

پانوشته‌هاویرایش

  1. Properties

منابعویرایش