صلیب سنت پاتریک

صلیب سنت پاتریک یک نماد قرمز (صلیب X شکل) در یک زمینه سفید است. پرچم سنت پاتریک پرچمی است که از نشان اشرافی سنت پاتریک تشکیل شده است. منشا نماد مورد بحث است. ارتباط آن با سنت پاتریک به دهه ۱۷۸۰ برمی گردد، زمانی که فرمان انگلیسی-ایرلندی سنت پاتریک آن را به عنوان یک نشان انتخاب کرد. این یک نظام بریتانیایی بود که در سال ۱۷۸۳ توسط جرج سوم تأسیس شد. بیشتر ملی گرایان ایرلندی و دیگران استفاده از آن را برای نشان دادن ایرلند به عنوان یک اختراع بریتانیایی برای مردمی که هرگز از آن استفاده نکرده بودند رد می کنند." .

پرچم سنت پاتریک: نماد قرمز در زمینه سفید