صندوق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

عمومیویرایش

صندوقداریویرایش

سازمانهای مالیویرایش

جعبه نگهداریویرایش