صندوق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

عمومی

صندوقداری

سازمانهای مالی

جعبه نگهداری