ضابطی (منسوب به ضابط) می‌تواند به افراد زیر اشاره کند: