ضربه فنی (ابهام‌زدایی)

ضربه فنی، یک معیار پیروزی سریع در ورزش کشتی است.

ضربه فنی همچنین ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابسته

ویرایش