باز کردن منو اصلی

ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد مذکر در زبان انگلیسی