باز کردن منو اصلی

طرق به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

  • طُرُق جمع طریقه و به معنی راه‌ها
  • طُرُق (کاشمر) روستایی در شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی
  • طُرُق (مشهد) روستایی از توابع بخش احمدآباد شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
  • طَرْق (نطنز) روستایی در شهرستان نطنز استان اصفهان