عابدینی از نام‌های خانوادگی در ایران است. برخی افراد با این نام خانوادگی عبارتند از: