عاشقانه صفتی است مشتق از عشق. این واژه ممکن است به موارد زیر اشاره کند: