عالم‌آرای نادری

(تغییرمسیر از عالم آرای نادری)

عالم‌آرای نادری کتابی نوشتهٔ میرزا محمدکاظم مروی است. موضوع این کتاب زندگانی نادرشاه افشار و تاریخ ایران از اواخر دورهٔ صفوی تا مرگ نادرشاه (۱۱۶۰ قمری/ ۱۱۲۶ خورشیدی) است. پدرِ محمدکاظم مروی از قزلباش‌ها بوده‌است و به‌گفتهٔ خودش، نیاکانش از قاجارهای تبریز بوده‌اند که به مرو کوچ داده شده بوده‌اند. او از دیوانیان و محاسبان امور مالیِ دربار نادرشاه بوده و در زمان تألیف کتاب، «وزیر مرو» (سرپرست امور مالیِ مرو) بوده‌است. او بسیاری از رخدادهای آن زمان را دیده یا از افراد حاضر در صحنه شنیده‌است و از این جهت مطالب کتابش اهمیت خاصی دارد. مؤلف از همان ابتدا که به دستگاه نادر پیوسته و هواخواه او شده، به فکر تألیف کتاب بوده و به‌تدریج مطالب را یادداشت می‌کرده، اما تنظیم قطعیِ مطالب به‌صورت کتاب، پس از مرگ نادرشاه آغاز شده و تألیف آن در سال ۱۱۶۶ قمری/ ۱۱۳۲ خورشیدی پایان یافته‌است.[۱][۲][۳][۴][۵]

منابع ویرایش

  1. «محمدکاظم مروی و عالم‌آرای نادری» (PDF). کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. ۱۳۸۳.
  2. «نادرشاه در هند؛ نویسنده: پتروف؛ ترجمهٔ: دکتر شعبانی». کیهان فرهنگی، شمارهٔ ۲۳۳. اسفند ۱۳۸۴.
  3. «عالم‌آرای نادری دکتر محمدامین ریاحی خویی، بخش اول».
  4. محمدکاظم مروی. «تاریخ عالم‌آرای نادری».
  5. تصحیح، مقدمه، توضیحات، حواشی و فهرست‌ها: محمدامین ریاحی. «دانلود رایگان کتاب عالم‌آرای نادری، جلد ۲».[پیوند مرده]