فاکتور نکروز تومور

(تغییرمسیر از عامل نکروز تومور)

فاکتور نکروز تومور، (به انگلیسی: Tumor necrosis factors) نام گروهی از سیتوکین‌ها هستند که موجب آپوپتوز (خزان یاخته‌ای) سلول‌ها می‌شوند. این سایتوکین‌ها اغلب در سلول‌های ایمنی تولید می‌شوند و در بسیاری از واکنش‌های ایمنی بدن نیز نقش دارند.

انواع ویرایش

معروف‌ترین عضو این خانواده فاکتور نکروز تومور آلفا (Tumor necrosis factor alpha|TNFA) است که از مونوسیت‌ها مشتق می‌شود. سایر اعضای این خانواده عبارتند از:

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

necrosis factors Tumor necrosis factors