عباس آریان‌پور کاشانی

عباس آریان‌پور کاشانی (۱۳۶۳-۱۲۸۵) ، بنیان‌گذار مدرسه عالی ترجمه در سال ۱۳۴۸ و بنیان‌گذار فرهنگ‌های انگلیسی-فارسی و فارسی-انگلیسی آریان‌پور است. او پدر منوچهر آریان‌پور است.

کتابهاویرایش

دونا

عشق جاوید است

س‍گ ب‍اوف‍ا

فرهنگ جیبی فارسی به انگلیسی یک جلدی

فرهنگ دانشگاهی انگلیسی-فارسی :فرهنگ جدید شامل ۲۰۰۰۰۰واژه و توضیحات و مفاهیم مختلف

فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی یک جلدی

فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی

فرهنگ کامل جدیدانگلیسی فارسی

راه نو در فراگیری انگلیسی: شامل نکات گرامری-حروف اضافه...

iranian influence....

the rubaiyat...

a translation...

منابعویرایش

  • کریم امامی (بهار ۱۳۷۲از پست و بلند ترجمه، تهران: نیلوفر