عبدالله بن حنظله

عبداللّه بن حنظلة فرزند حنظلة بن ابی عامر از اصحاب محمد بود. او فرمانده سپاه مدینه در واقعه حره در سال ۶۳ قمری بود.

واقعه حره

در واقعه حره عبداللّه بن حنظلة فرمانده سپاه مدینه در جنگ با سپاه یزید به فرماندهی مسلم بن عقبه بود. او و هشت فرزندش همگی در این نبرد کشته شدند.