عبدالملک بن نوح

نام دو تن از امیران سامانی می‌باشد: