عدسی فرسنل (Fersnel Lens) نوعی عدسی است که در اصل توسط یک فیزیکدان فرانسوی به نام آگوستن-ژان فرسنل برای فانوس‌های دریایی ساخته شد. طراحی آن به گونه‌ای است که امکان تولید لنزهایی با دهانهٔ بزرگ و فاصلهٔ کانونی کوچک را فراهم می‌کند، بدون اینکه نیازی به جرم و حجمی از ماده که در لنزهای سنتی استفاده می‌شود باشد. در مقایسه با لنزهای سنتی حجیم، عدسی فرسنل بسیار نازک‌تر، بزرگتر، و مسطح‌تر است، و نور مایل بیشتری را از منبع جذب می‌کند؛ بنابراین این امکان را فراهم می‌آورد که فانوس‌های دریایی از فاصله‌های بسیار دور رویت‌پذیر باشند. نکته:«در کتاب تکمیلی هشتم ویژه مدرسه استعدادهای درخشان عدسی فرنسل را فرنل گفته اند»

عدسی فرسنل یک فانوس دریایی
چگونگی متمرکزکردن نور به‌وسیلهٔ عدسی فرسنل
۱-سطح مقطع یک عدسی فرسنل
۲- سطح مقطع یک عدسی سنتی با قدرت یکسان

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش