عروس فراری

عروس فراری ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: