عزیزم

(تغییرمسیر از عزیزم (ترانه))

عزیزم می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: