عشایر کرد در آناتولی مرکزی:

 • جانبیگی
 • شیخ‌بزینی
 • رَشی
 • میکائیلی
 • روته
 • زِرکی
 • تِرکی
 • صیدونی
 • قِلوری
 • دویکان
 • موتیکان
 • شیخ‌بیلی
 • بِلکی
 • هِجیبی
 • آتمانه
 • بازِکی
 • مِلی
 • برکتی
 • مِفکی
 • اوخچی
 • پِسی
 • سِویدی
 • جوتکی
 • خلیکی
 • عمری
 • سَفکی
 • جَلکی
 • نصیری

جستارهای وابستهویرایش