عصب زیرزبانی (به انگلیسی: Hypoglossal nerve) این عصب، زوج دوازده مغزی است که تنها عملکرد حرکتی دارد. عصب زیرزبانی از هسته هیپوگلوسال در پیاز نخاع مبدا می گیرد و عضلات درونی و بیرونی زبان را عصب رسانی می کند.

عصب زیرزبانی
Hypoglossal nerve, cervical plexus, and their branches.
Inferior view of the human brain, with the cranial nerves labelled.
جزئیات
بهansa cervicalis
عصب‌دهیgenioglossus, hyoglossus, styloglossus
شناسه‌ها
لاتینnervus hypoglossus
MeSHD007002
نورونیمز704
TA98A14.2.01.191
TA26357
FMA50871

جستارهای وابسته

ویرایش

اعصاب مغزی

منابع

ویرایش
  • نراقی، محمد علی؛ حاجی حسینی، داود. ترجمه نوروآناتومی W.C. Wongck