باز کردن منو اصلی

عصیان مجموعه‌شعری از فروغ فرخزاد و شامل ۱۶ قطعه‌شعر است.

شعرهاویرایش

 • عصیان بندگی
 • عصیان خدایی
 • عصیان خدا
 • شعری برای تو
 • پوچ
 • دیر
 • صدا
 • بلور رؤیا
 • ظلمت
 • گره
 • بازگشت
 • از راهی دور
 • رهگذر
 • جنون
 • بعدها
 • زندگی