علاءالملک یک لقب قاجاری است و ممکن است به یکی از افراد زیر اشاره داشته باشد: