بیان در لغت به معنی پیدا و آشکار شدن است و در اصطلاح ادبی مجموعه علومی است که به وسیلهٔ آنها می‌توان معنای واحدی را به راه‌های گوناگون بیان کرد. علم بیان به همراه معانی، بدیع، عروض و قافیه مجموعهٔ علوم بلاغی را در زبان و ادبیات فارسی تشکیل می‌دهد. بیان را همچون دیگر دانش‌ها می‌توان از دو دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار داد:

  • دیدگاه موضوعی
  • دیدگاه تاریخی

موضوع‌های علم بیانویرایش

موضوع‌های علم بیان، عبارت است از:

منابعویرایش

  • کتاب بیان، نوشته سیروس شمیسا