علوم ادبی اصطلاح است که در بسیاری از کشورها در اشاره به همهٔ انواع مطالعهٔ علمی مربوط به ادبیات به کار می رود.[۱][۲] شاخه‌های اصلی علوم ادبی تاریخ ادبیات، نقد ادبی، و نظریه ادبی هستند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Alo Allkemper/Norbert O. Eke: Literaturwissenschaft. Eine Einführung, Reihe: UTB basics. 3. überarb. u. erw. Aufl. , Stuttgart: UTB, ‭2010‬, ISBN ‭978-3-8252-2590-2‬
  2. Rainer Baasner und Maria Zens: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft - Eine Einführung, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin: Erich Schmidt, ‭2005‬.