باز کردن منو اصلی

علی بن وفای کرد، رهبر حشاشین مستقر در شام پس از مرگ بهرام در سال ۵۳۰ شد و تا ۵۴۴ بر مسند باقی ماند. وی در جریان جنگ ایناب، متحد ریموند پواتیه، شاهزاده انطاکیه شد اما در جنگ با نورالدین زنگی شکست خورد و شکسته شد.

منابعویرایش