عملیات استشهادی

عملیات استشهادی یا عملیات شهادت‌طلبانه در نگاه گروهی از مسلمانان عملیاتی است که انجام دهنده عملیات برای براورده کردن هدف آن، با علم به قطعی بودن (یا بالا بودن احتمال) از دست دادن جان، اقدام به انجام عملیات می‌کند و نیت و چگونگی انجام عملیات با معیارهای آن گروه از مسلمانان همخوانی داشته باشد.

واژگانویرایش

مسلمانان، شخص کشته شده در عملیات استشهادی را «شهید» می‌دانند و به کار بردن واژه انتحاری برای چنین عملیاتی را صحیح نمی‌دانند. ممکن است یک عده از مسلمانان یک عملیات واحد را استشهادی بدانند و عده دیگری چنین نظری نداشته باشند. بعضی گروه‌های تروریستی از این واژه برای عملیات‌های انتحاری خود استفاده می‌کنند، با این حال قضاوت در مورد تروریستی بودن یک عملیات استشهادی در حالت کلی دشوار است و ممکن است عملیاتی که از آن با لفظ عملیات استشهادی نام‌برده شده عملیاتی تروریستی باشد.

منابعویرایش

  • عم‍لی‍ات است‍شه‍ادی چرا و چگ‍ونه؟؛ مولف‍ین حس‍ن باقری، مرتض‍ی سالم‍ی قم‍صری؛ ته‍ران: موسس‍ه فرهن‍گی انت‍شاراتی نذیر: موسس‍ه فرهن‍گی هن‍ری آوای عرشی، ۱۳۸۱.
  • مبانی فقهی عملیات استشهادی (از دیدگاه شیعه و اهل سنت)؛ نوشتهٔ امیر ملامحمدعلی؛ قم: زمزم‌هدایت، ۱۳۸۵؛ شابک: ۹۶۴۸۷۶۹۷۹۶