عملیات نصر ۷ با رمز یا فاطمه الزهرا (س) در محور قلعه دیزه - ارتفاع دوپازا به صورت نیمه گسترده در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۶۶ به فرماندهی سپاه انجام شد.

نصر ۷
تاریخ۱۴/۵/۱۳۶۶ تا ۱۵/۵/۱۳۶۶
موقعیت
فرماندهان و رهبران
سپاه
واحدهای درگیر
سپاه