عمو یا به فارسی افغانستان کاکا یک نسبت خانوادگی است که به برادر پدر گفته می‌شود. این کلمه در گفتار عامیانه به دوستان نزدیک هم گفته می‌هشود و گاهی در تداول به شوهر خاله یا شوهر عمه هم می‌گویند.

علامه دهخدا در لغت‌نامه دهخدا ذیل کلمه «عمو» چنین می‌نویسد:

«عم (با زیر ع) عربی است که در تداول فارسی عمو گویند. برادر پدر. عم. افدققر. اودر. کاکا. رجوع به عم شود. گاه به مردم عامی یا به دوستان نزدیک خود نیز عمو خطاب کنند:

رو توکل کن تو با کسب ای عموجهد میکن کسب میکن مو به مو»

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش