عین‌الله

نام کوچک مردانه

عین‌الله نام کوچک مردانه با ریشه عربی است، که می‌تواند به افراد زیر اشاره داشته‌باشد:

افراد