غزل غزل‌ها (ابهام‌زدایی)

غزل غزل‌ها یکی از بخش‌های تنخ عبری و عهد عتیق در کتاب مقدس است؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: