هر فاز را می توان بخشی از ماده در نظر گرفت که تمام خواص آن از نظر ترکیب (شیمیایی و خواص فیزیکی) یکسان باشد . فاز بخشی از سامانه است که خواص شدتی آن در تمامی نقاط یکسان است. مثل آب در یک لیوان که بو ،طعم ، چگالی ، ضریب شکست ، ظرفیت گرمایی و... در همه جای آن یکسان است.واگر نصف آب را خالی کنیم سامانه دو فازی خواهد شد ۱فاز آب و۱فاز گاز و هوا. تغییر فاز همان تغییر فیزیکی است و بهتر است برای یک نواختی سامانه واژه فاز بکار رود.

برای شناسایی راحت تر فاز ها می توان دو ویژگی را آزمود: ۱- آیا دو ماده با حالت فیزیکی متفاوت داریم؟(مثل آب و یخ که مخلوط دو فاز هستند.) ۲- آیا دو ماده نامحلول داریم؟(مثل آب و روغن که مخلوط دو فاز هستند.)

چنانچه پاسخ هر دو سوال خیر باشد آنگاه مخلوط ما تک فاری است.

اختلاف خواص در فازهاویرایش

فازهای مختلف از لحاظ ترکیب شیمیایی، ساختار بلوری یا حالت ماده با یکدیگر اختلاف دارند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • مضطرزاده، فتح‌الله - واهاک مارقوسیان - صلاحی، اسماعیل، درآمدی بر تعادل فازی در سرامیک‌ها، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۸.