باز کردن منو اصلی

کلمهٔ فَجر ممکن است برای اشاره به یکی از موارد زیر به‌کار رود: