فرز یا فرس یک مهره شطرنج است که ممکن است یک مربع به صورت مورب حرکت کند. این مهره قبل از اینکه وزیر جایگزین شود در شطرنج استفاده می شد.

abcdefgh
8
c5 black pawn
e5 white circle
d4 white elephant
c3 white circle
e3 white circle
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
The ferz, represented by an inverted bishop, may move to any marked square or capture the pawn on c5.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ferz