فرماندار کل انتاریو

فرماندار کل انتاریو نماینده نایب السلطنه پادشاه کانادا، ملکه الیزابت دوم است که منحصراً درون این استان فعالیت می‌کند. فرماندار کل انتاریو به همان شیوه دیگر نواب سلطنه در کانادا منصوب شده و عهده دار وظایف قانونی و تشریفاتی پادشاه است. در حال حاضر الیزابت دادزول عهده دار این منصب است.

فرماندار کل انتاریو
نشان فرماندار کل انتاریو
متصدی کنونی
الیزابت دادزول

از ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴
Viceroy
گمارندهفرماندار کل کانادا
مدت دورهبه رضایت علیاحضرت
بنیادگذاری۱ ژوئیه ۱۸۶۷
نخستین دارندههنری ویلیام سیستد
وبگاه
نشان فرماندار کل انتاریو
نشان قبلی فرماندار کل انتاریو

منابع ویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Lieutenant_Governor_of_Ontario