فرهنگ عامه

فرهنگ عامه در یکی از دو مفهوم زیر به کار می‌رود: