فلز داغ به دلیل بالا بودن دمایش می‌فروزد. این تابش گرمایی افزون بر تابش نور مریی، دارای طول‌موج‌هایی در بازه‌ی فروسرخ نیز هست که برای چشم نادیدنی است.

فروزندگی (به انگلیسی: ɪncadescence) به تراگسیل تابش الکترومغناطیسی از یک جسم داغ به دلیل دمایش گفته می‌شود.[۱] فروزندگی در مقابل تابناکی قرار می‌گیرد که تراگسیل نور به دلیل گذار الکترونی الکترون‌های برانگیخته در اتم است.

منابعویرایش

  1. Treatise on Heat. Longman, Rees, Orme, Brown, Green & Longman. 1833. The state in which a heated body, naturally incapable of emitting light, becomes luminous, is called a state of incandescence.