فروشندگی شخصی معرفی شفاهی است به صورت مذاکره حضوری با یک یا چند خریدار احتمالی. [۱]

منابع

ویرایش
  1. فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ (۱۳۹۱اصول بازاریابی، ترجمهٔ بهمن فروزنده، انتشارات آموخته، ص. چاپ شانزدهم٫ اصفهان، شابک ۹۶۴-۹۶۹۶۴-۰-۷