در مهندسی برق و پردازش سیگنال، فرکانس مرکزی (center frequency) یک فیلتر یا کانال مخابراتی، مقدار میانگینِ فرکانس قطع بالا و پایین است.

فرکانس مرکزی (fO)، میانگین فرکانس قطع پایین (fL) و بالا (fH) است.

منابع

ویرایش