فشرده‌سازی پالس

فشرده‌سازی پالس (Pulse compression) یک روش پردازش سیگنال است که معمولاً توسط رادار ، سونار و اکوگرافی برای افزایش دامنه وضوح و همچنین نسبت سیگنال به نویز استفاده می‌شود. این با مدوله کردن پالس منتقل شده و سپس همبستگی سیگنال دریافتی با پالس منتقل شده، حاصل می‌شود[۱].

پالس ساده ویرایش

توضیحات سیگنال ویرایش

ساده‌ترین سیگنالی که یک رادار پالس می‌تواند انتقال دهد یک پالس دامنه سینوسی است‌  ، و فرکانس حامل  ، بریده شده با یک تابع مستطیلی عرض  . پالس به‌طور متناوب ارسال می‌شود، اما این موضوع اصلی این مقاله نیست. ما فقط یک پالس   را در نظر خواهیم گرفت. اگر فرض کنیم که پالس را در زمان   شروع کنیم، با استفاده از نماد مختلط، سیگنال را می‌توان به روش زیر نوشت:

 

یادداشت ویرایش

  1. J. R. Klauder, A. C, Price, S. Darlington and W. J. Albersheim, ‘The Theory and Design of Chirp Radars,” Bell System Technical Journal 39, 745 (1960).