فهرست اتحادهای مثلثاتی

اتّحاد های توابع مثلّثاتی
مقادیر سینوس و کسینوس برای زوایای خاص روی دایرهٔ واحد.

قضیه فیثاغورث ویرایش

 
 
 

تبدیل زاویه ویرایش

جمع و تفاضل دو زاویه ویرایش

کسینوس ویرایش

 
 

سینوس ویرایش

 
 

تانژانت ویرایش

 
 

کتانژانت ویرایش

 
 

زاویه دو برابر ویرایش

 
 
 
 
 
 

زاویه سه برابر ویرایش

 
 
 

نصف کمان ویرایش

 
 
 

تبدیل ضرب به جمع ویرایش

 
 
 

تبدیل جمع به ضرب ویرایش

 
 
 
 

جمع سینوس و کسینوس یک زاویه مهندسی ویرایش

 

تانژانت ویرایش

 
 

منابع ویرایش

آرتور کاکسفورد. اصول و کاربردهای مثلثات. ترجمهٔ عادل ارشقی. انتشارات رسا.

بهمن اصلاح پذیر. حسابان. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

احمد فیروزنیا. مثلثات. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.