فهرست اعضای فدراسیون انقلابی ارمنی

لیستی از اعضای فدراسیون انقلابی برجسته ارمنی در طول تاریخ.

از چپ به راست:استپان زوریان، کریستاپور میکائلیان، سیمون زاواریان

بنیانگذاران

ویرایش

فدایی

ویرایش
 
فدائیان ارمنی

اولین جمهوری ارمنستان (۱۹۲۰–۱۹۱۸)

ویرایش
 
اعضای کابینه دوم اولین جمهوری ارمنستان، ۱ اکتبر ۱۹۱۹

لبنان

ویرایش

جمهوری ارمنستان (۱۹۹۱)

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش