فهرست امپراتوران دودمان لیائو

فهرست زیر شامل امپراتوران دودمان لیائو (۹۰۷-۱۱۲۵ میلادی) است که به مدت دو قرن بر بخش‌هایی از مغولستان و شمال چین حکومت کردند. ۹ امپراتور دودمان لیائو عبارتند از:

شماره نام امپراتور به چینی دوره حکومت
۱ تای‌زو 太祖 ۹۰۷-۹۲۶
۲ تای‌زونگ 太宗 ۹۲۶-۹۴۷
۳ شیزونگ 世宗 ۹۴۷-۹۵۱
۴ موزونگ 穆宗 ۹۵۱-۹۶۹
۵ جینگ‌زونگ 景宗 ۹۶۹-۹۸۲
۶ شنگ‌زونگ 聖宗 ۹۸۲-۱۰۳۱
۷ شینگ‌زونگ 興宗 ۱۰۳۱–۱۰۵۵
۸ دائوزونگ 道宗 ۱۰۵۵–۱۱۰۱
۹ تیان‌زو 天祚帝 ۱۱۰۱–۱۱۲۵

منابعویرایش