فهرست بزرگراه‌های تبریز

شهر تبریز دارای چند بزرگراه و آزادراه است که عبارتند از:

تقاطع سه سطحی شهید حمید باکری تبریز، واقع در هتل مرمر سابق.
نمایی از طرح تبادل امام علی در شرق تبریز.

منبع

  • کتابچه آشنایی با تبریز؛ تألیف شهرداری تبریز؛ چاپ در سال ۱۳۸۶