فهرست تیم‌های ملی فوتبال با نام مستعار

در زیر فهرستی از نام مستعار تیم های ملی فوتبال آمده است.

تیم‌های فیفا ویرایش

آسیا ویرایش

آفریقا ویرایش

اقیانوسیه ویرایش

اروپا ویرایش

آمریکای جنوبی ویرایش

آمریکای شمالی ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش