فهرست دانشگاه‌های نیویورک

سامانهٔ دانشگاه ایالتی نیویورک ویرایش

سامانهٔ دانشگاه شهری نیویورک ویرایش

کالج‌های اصلی ویرایش

کالجهای منطقه‌ای ویرایش

مدارس حرفه‌ای ویرایش

موسسات خصوصی ویرایش

موسسات نظامی ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش