فهرست دسته‌بندی اندازه رایانه‌ها

ابررایانه (Supercomputer)ویرایش

رایانه بزرگ (Mainframe computer)ویرایش

در مراکز تجاري بزرگ ، دانشگاهها و برخي مراکز دولتي که حجم محاسباتي بسیار زیادی دارند، استفاده  میشوند .این رایانه ها مانند ابررایانه ها  ميتوانند به رایانه هاي دیگر سرویس دهند. [۱]

رایانه کوچک (Minicomputer)ویرایش

ریزرایانه (Microcomputer)ویرایش

رایانه قابل حمل (Portable computer)ویرایش

رایانه سیار (Mobile computers)ویرایش

رایانه تک برد (Single board computer)ویرایش

ریزکنترل‌گر (Microcontroller)ویرایش

نانو رایانه (Nanocomputer)ویرایش

آردوینو

منبعویرایش

  1. انواع کامپیوتر ها