باز کردن منو اصلی

محتویات

ابررایانه (Supercomputer)ویرایش

رایانه بزرگ (Mainframe computer)ویرایش

رایانه کوچک (Minicomputer)ویرایش

ریزرایانه (Microcomputer)ویرایش

رایانه قابل حمل (Portable computer)ویرایش

رایانه سیار (Mobile computers)ویرایش

رایانه تک برد (Single board computer)ویرایش

ریزکنترل‌گر (Microcontroller)ویرایش

نانو رایانه (Nanocomputer)ویرایش

منبعویرایش