فهرست شهرستان‌های استان آویلا

استان آبیلا در بخش خودمختار کاستیا-لئون اسپانیا ۲۴۸ دهستان دارد.

دهستان‌های استان آبیلا

فهرست

ویرایش
نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آدانرو ۳۵۴
لا آدرادا ۲٬۰۱۳
آلبرنس ۲۳۴
آلدئانوئبا د سانتا کروس ۱۸۹
آلدئاسکا ۳۲۷
لا آلدهوئلا ۲۶۲
آمابیدا ۱۹۴
ال آرنال ۱٬۰۶۱
آرناس د سان پدرو ۶٬۵۶۲
آربالییو ۱۲۹
آربالو ۷٬۵۴۹
آبینته ۱۲۲
آبیاندا ۳۷
آبیلا ۵۰٬۲۴۱
ال بارکو د آبیلا ۲٬۵۳۷
ال باراکو ۲٬۰۵۳
بارمان ۲۴۳
بسداس ۳۹۱
بسدییاس ۱۵۳
برسیال د ساپاردیل ۳۰۲
لاس برلاناس ۳۵۲
برنوی ساپاردیل ۲۰۷
برکالخو د آراگنا ۵۶
بلاسکمییان ۲۷۴
بلاسکنونیو د ماتاکابراس ۲۰
بلاسکسانچو ۱۵۵
ال بهدن ۱۸۱
بهیو ۴۳۹
بنییا د لا سیرا ۱۸۵
برابس ۶۸
بولارس ۱۰۹
بورگهندو ۱٬۲۰۰
کابساس د آلامبره ۲۱۴
کابساس دل پسو ۱۵۳
کابساس دل بییار ۴۴۳
کابیسوئلا ۱۳۸
کانالس ۶۱
کاندلدا ۵٬۰۶۶
کانتیبرس ۱۸۳
کاردنیسا ۵۵۰
لا کاررا ۲۵۷
کاساس دل پوئرتو د بییاترو ۱۱۱
کاساسلا ۱۴۶
کاسابیخا ۱٬۵۶۴
کاسییاس ۷۹۱
کاستیانس د ساپاردیل ۱۳۵
سبرس ۳٬۲۲۳
سپدا لا مرا ۱۳۴
سییان ۱۴۴
سیسلا ۱۹۳
لا کلییا ۲۲۳
کیادو د کنتراس ۲۶۸
کیادو دل میرن ۷۷
کنستانسانا ۱۷۹
کرسپس ۶۷۷
کوئباس دل بایه ۶۳۲
چامارتین ۱۱۱
دیگو دل کارپیو ۲۷۸
دنخیمنو ۱۳۷
دنبیداس ۶۸
اسپینسا د لس کابایرس ۱۰۳
فلرس د آبیلا ۴۱۶
فنتیبرس ۹۸۲
فرسندییا ۹۳
ال فرسنو ۵۰۷
فوئنته ال ساوس ۲۸۰
فوئنتس د آنیو ۱۸۱
گایگس د آلتامیرس ۸۸
گایگس د سبرینس ۱۰۱
گارگانتا دل بییار ۶۸
گابیلانس ۷۱۶
خمونیو ۲۱۰
خیل گارسیا ۶۱
خیلبوئنا ۱۱۲
خیمیالکن ۱۱۰
گتارندورا ۱۷۳
گراندس ای سان مارتین ۵۱
گویساندو ۶۳۹
گوتیر مونیس ۱۲۷
هرنانسانچو ۲۲۱
هرادن د پینارس ۴۷۳
هررس د سوسو ۲۱۳
هیگوئرا د لاس دوئنیاس ۳۲۶
لا هیخا د دیس ۱۰۳
لا هرکاخادا ۷۵۶
هرکاخو د لاس ترس ۷۴۶
ال هرنییو ۴۰۱
ال هیو د پینارس ۲٬۲۶۱
هیکاسرو ۴۰۷
هیردندو ۱۱۶
هیس د میگوئل مونیس ۴۷
هیس دل کیادو ۴۴
هیس دل اسپینو ۴۴۶
هورتومپاسکوال ۱۱۰
خونسیانا ۱۰۱
لانگا ۵۸۲
لانساهیتا ۹۱۶
ال لسار دل بارکو ۱۲۸
لس یانس د ترمس ۱۱۸
مادریگال د لاس آلتاس ترس ۱٬۹۵۱
مایو ۶۴۶
مالپارتیدا د کرنخا ۱۹۱
مامبلاس ۲۷۳
مانسرا د آریبا ۱۳۶
مانخابالاگو ۶۲
مارلین ۴۱
مارتیهررو ۱۸۷
مارتینس ۲۲۶
مدیانا د بلتیا ۱۱۶
مدینییا ۲۰۰
منگامونیس ۶۶
مسگار د کرنخا ۱۱۳
میخارس ۹۳۳
مینگریا ۵۰۶
ال میرن ۲۳۴
میرنسییو ۱۳۳
میروئنیا د لس اینفانسنس ۱۷۵
ممبلتران ۱٬۱۳۰
منسالوپه ۸۸
مرالخا د ماتاکابراس ۷۰
مونیانا ۵۵۰
مونییکو ۱۳۹
مونیگالیندو ۴۳۷
مونیگرانده ۱۰۱
مونیمر دل پکو ۱۲۴
مونیپپه ۱۰۱
مونیسانچو ۱۵۵
مونیتیو ۱۱۷
نارییس دل آلامو ۱۵۱
نارییس دل ربیار ۶۹
نارس د سالدوئنیا ۱۶۴
نارس دل کاستییو ۲۲۹
نارس دل پوئرتو ۴۶
نابا د آربالو ۹۹۱
نابا دل بارکو ۱۶۶
ناباسپدییا د کرنخا ۱۳۲
نابادیخس ۵۵
ناباسکوریال ۷۹
ناباهندییا ۱۶۷
نابالاکروس ۲۷۷
نابالمرال ۵۴۶
نابالنگوییا ۴۲۳
نابالسا ۴۷۳
نابالپرال د پینارس ۷۸۳
نابالپرال د ترمس ۱۳۱
نابالوئنگا ۲٬۰۴۱
ناباکسرا ۵۵
ناباردندا د گردس ۴۶۶
ناباردندییا ۲۹۱
ناباربیسکا ۳۶۹
ناباس دل مارکس ۴٬۳۵۴
ناباتالگردو ۳۵۸
ناباتخارس ۸۸
نیلا د سان میگوئل ۱۱۳
نیهارا ۱۹۵
اوخس البس ۶۰
اوربیتا ۱۰۰
اوسو ۲۲۹
پادیرنس ۲۴۵
پاخارس د آداخا ۱۸۷
پالاسیس د گدا ۴۹۴
پاپاتریگو ۳۳۲
ال پارال ۱۳۰
پاسکوالکبو ۴۷
پدرو برناردو ۱٬۱۹۴
پدر ردریگوئس ۲۲۳
پگوئرینس ۲۹۹
پنیالبا د آبیلا ۱۲۹
پیدراهیتا ۲٬۰۹۶
پیدرالابس ۲٬۱۰۰
پبدا ۸۳
پیالس دل هیو ۶۷۲
پسانکو ۵۶
پرادسگار ۱۶۲
پوئرتو کاستییا ۱۴۷
راسوئرس ۳۲۱
ریکابادو ۲۰۳
ریفریو ۳۳۰
ریبییا د باراخاس ۹۴
سالبرال ۱۳۰
سالبادیس ۱۱۸
سان بارتلمه د بخار ۷۱
سان بارتلمه د کرنخا ۹۹
سان بارتلمه د پینارس ۷۲۴
سان استبان د لس پاتس ۴۷
سان استبان د ساپاردیل ۶۸
سان استبان دل بایه ۸۸۲
سان گارسیا د اینخلمس ۱۵۱
سان خوان د گردس ۳۸۶
سان خوان د لا انسینییا ۱۲۵
سان خوان د لا نابا ۶۵۷
سان خوان دل ملینییو ۳۳۸
سان خوان دل اولمو ۱۶۸
سان لرنسو د ترمس ۵۲
سان مارتین د لا بگا دل آلبرچه ۲۸۷
سان مارتین دل پیمپیار ۳۰۰
سان میگوئل د کرنخا ۱۰۱
سان میگوئل د سرسوئلا ۲۰۰
سان پاسکوال ۵۲
سان پدرو دل آریو ۵۰۴
سان بیسنته د آربالو ۲۲۸
سانچیدریان ۷۶۹
سانچرخا ۱۳۹
سانتا کروس د پینارس ۲۰۶
سانتا کروس دل بایه ۵۵۲
سانتا ماریا د لس کابایرس ۱۳۳
سانتا ماریا دل آریو ۱۳۱
سانتا ماریا دل برکال ۵۴۳
سانتا ماریا دل کوبییو ۳۹۶
سانتا ماریا دل تیتار ۴۲۸
سانتیاگو دل کیادو ۲۷۱
سانتیاگو دل ترمس ۲۳۳
سانتو دمینگو د لاس پساداس ۹۰
سانتو تمه د سابارکس ۱۰۴
لا سرادا ۱۴۳
سرانییس ۳۸۹
سیخرس ۷۳
سینلاباخس ۲۱۳
سلانا د آبیلا ۲۰۳
سلانا د ریالمار ۲۸۱
سلسانچو ۱٬۰۳۱
ستالبو ۲۷۶
ستییو د لا آدرادا ۳٬۶۹۱
ال تیمبلو ۳٬۶۴۱
تینیسییس ۷۸۹
تلبانیس ۱۲۷
ترمیاس ۱۰۷
ترنادیسس د آبیلا ۳۶۷
لا تره ۳۹۷
ترتلس ۱۱۲
اومبریاس ۱۵۸
بادییو د لا سیرا ۱۳۸
بالدکاسا ۱۰۷
بگا د سانتا ماریا ۱۴۲
بلایس ۲۴۹
بییافلر ۱۶۴
بییافرانکا د لا سیرا ۱۸۹
بییانوئبا د آبیلا ۳۸۸
بییانوئبا د گمس ۱۶۰
بییانوئبا دل آسرال ۱۷۷
بییانوئبا دل کامپییو ۱۹۴
بییار د کرنخا ۷۸
بییارخو دل بایه ۴۹۶
بییاترو ۲۳۴
بینیگرا د مرانیا ۹۵
بیتا ۱۱۳
ساپاردیل د لا کانیادا ۱۶۹
ساپاردیل د لا ریبرا ۱۳۰

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • نام مکان‌ها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.

پیوند به بیرون

ویرایش