باز کردن منو اصلی

فهرستویرایش

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آیاریس ۵٬۱۵۱
آمیرو ۲٬۳۳۰
آ آرنیا ۱٬۲۵۵
آبین ۲٬۸۲۲
بالتار ۱٬۲۳۶
بانده ۲٬۴۴۴
بانیس د ملگاس ۲٬۱۵۷
بارباداس ۶٬۹۰۸
او بارکو د بالدراس ۱۳٬۲۹۵
بئاده ۶۰۷
بئاریس ۱٬۵۰۳
اوس بلانکس ۱٬۲۱۳
ببراس ۳٬۳۳۵
آ بلا ۱٬۵۴۲
او بلو ۱٬۳۴۵
کالبس د راندین ۱٬۲۴۶
کاربایدا د آبیا ۱٬۶۰۰
کاربایدا د بالدراس ۲٬۲۱۲
او کاربایینیو ۱۲٬۷۳۳
کارتیه ۳٬۷۷۳
کاسترلو د مینیو ۲٬۰۹۵
کاسترلو دو بال ۱٬۲۹۸
کاسترو کالدلاس ۱٬۸۹۵
سلانبا ۶٬۰۱۲
سنیه ۱٬۶۴۲
کلس ۳٬۲۰۶
کرتگادا ۱٬۴۶۷
کوالدرو ۲٬۴۰۵
چاندرکسا د کیکسا ۸۶۵
انتریمو ۱٬۴۲۴
اسگس ۱٬۳۰۴
گمسنده ۱٬۱۳۷
آ گودینیا ۱٬۶۵۷
او ایریکسو ۲٬۱۳۳
لاروکو ۵۸۴
لاسا ۱٬۹۲۷
لیرو ۲٬۰۰۵
لبیرا ۱٬۲۴۷
لبیس ۲٬۶۷۰
ماسدا ۳٬۳۴۶
مانساندا ۱٬۲۰۴
ماسیده ۳٬۲۰۶
ملن ۱٬۵۳۳
آ مرکا ۲٬۴۰۴
آ مسکیتا ۱٬۵۱۰
منتدرامو ۱٬۲۲۱
منتری ۳٬۳۶۴
موینیس ۲٬۰۱۴
نگوئیرا د راموین ۲٬۵۶۶
اویمبرا ۲٬۰۱۵
اورنسه ۱۰۹٬۰۱۱
پادرنه د آیاریس ۱٬۶۷۴
پادرندا ۲٬۶۲۹
پارادا د سیل ۸۵۸
او پریرو د آگویار ۵٬۳۲۷
آ پرکسا ۲٬۵۶۱
پتین ۱٬۱۲۵
پینیر ۱٬۵۶۰
آ پبرا د تریبس ۲٬۸۰۷
پنتدبا ۶۸۴
پرکیرا ۱٬۱۶۸
پونکسین ۹۷۴
کینتلا د لیرادو ۹۰۷
رایریس د بیگا ۱٬۸۳۴
رامیراس ۲٬۰۷۹
ریبادابیا ۵٬۴۴۷
ریس ۲٬۱۳۲
آ روا ۵٬۱۳۹
روبیا ۱٬۷۶۷
سان آمارو ۱٬۴۶۲
سان سیبراو داس بینیاس ۳٬۶۹۱
سان کریستبو د کئا ۳٬۱۴۴
سان کسان د ریو ۹۴۹
ساندیاس ۱٬۶۶۵
سارئاوس ۱٬۸۷۶
تابادلا ۱٬۷۴۴
آ تیکسیرا ۵۶۹
تن ۲٬۵۷۸
تراسمیراس ۱٬۸۸۰
آ بیگا ۱٬۳۸۷
برئا ۱٬۴۵۰
برین ۱۳٬۴۷۵
بیانا دو بلو ۳٬۸۲۶
بیلامارین ۲٬۲۵۳
بیلامارتین د بالدراس ۲٬۴۶۷
بیلار د باریو ۲٬۰۲۳
بیلار د سانتس ۱٬۰۰۱
بیلاردبس ۲٬۸۲۳
بیلارینیو د کنسو ۷۹۸
کسینسو د لیمیا ۹٬۸۴۲
کسونکیرا د آمبیا ۲٬۰۳۲
کسونکیرا د اسپاداندو ۱٬۰۸۷

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش